Ceník

Úvodní konzultace je vždy zdarma. Účelem první konzultace je předběžně posoudit požadavek klienta, doporučit klientovi další postup a určit očekávaný rozsah námi poskytovaných právních služeb v dané věci včetně odhadu výše naší odměny a výše náhrad hotových výdajů. V případě že se s klientem dohodneme na podmínkách spolupráce, uzavřeme s ním smlouvu o poskytování právních služeb.

Odměna

S klientem sjednáváme výhradně smluvní odměnu. Ujednání o smluvní odměně je zpravidla součástí smlouvy o poskytování právních služeb.

Smluvní odměnu lze dohodnout několika způsoby, které lze vzájemně kombinovat (časová odměna, úkonová odměna, paušální odměna, odměna za vyřízení věci, odměna podílová a odměna v závislosti na výsledku). Konkrétní druh a výši smluvní odměny volíme podle potřeb a možností klienta, povahy poskytovaných právních služeb, obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí, pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude naše advokátní kancelář muset odmítnout převzetí jiných věcí a s ohledem na další okolnosti případu.

Nejčastěji používáme časovou odměnu. Výše časové odměny se stanoví násobkem sazby odměny za časovou jednotku a počtem časových jednotek, které naše advokátní kancelář stráví poskytováním právních služeb.

Hodinová sazba naší advokátní kanceláře se většinou pohybuje v rozmezí 1.500 Kč – 3.000 Kč + DPH. V odůvodněných případech poskytujeme klientovi slevu, např. v tíživé sociální či ekonomické situaci, při dlouhodobé spolupráci, apod.

Náhrada hotových výdajů

Naše advokátní kancelář má vedle nároku na smluvní odměnu také nárok na náhradu hotových výdajů, zejména soudních a jiných poplatků, cestovních výdajů, poštovného, telekomunikačních poplatků, znaleckých posudků a odborných vyjádření, překladů, opisů a fotokopií. Podrobnosti stanoví smlouva o poskytování právních služeb.

Záloha

Před zahájením poskytování právních služeb nám klient skládá přiměřenou zálohu na smluvní odměnu a na náhradu hotových výdajů. Z důvodů hodných zvláštního zřetele poskytujeme právní služby také bez složení zálohy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová adresa tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.