Právní služby

Sloužíme zájmům spravedlnosti stejně jako zájmům těch, jejichž práva a svobody jsme pověřeni prosazovat a hájit.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby, které zahrnují zastupování v řízení před soudy, rozhodci, správními či jinými orgány, obhajobu v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci jak fyzickým, tak i právnickým osobám ve všech oborech práva se zaměřením na obchodní, trestní a občanské právo. Pro klienty pořádáme také různá školení.


Právní služby poskytujeme po celém území České republiky.

obchodní právo
právo obchodních korporací
podnikatelské právo
fúze a akvizice
insolvenční právo
cenné papíry
trestní právo
obhajoba obviněné fyzické osoby
obhajoba obviněné právnické osoby
zastupování poškozeného
zastupování zúčastněné osoby
compliance programy
občanské právo
ochrana osobnosti
ochrana právnické osoby
likvidace právnické osoby
spolkové a nadační právo
bytové právo
právo k nemovitostem
dědické právo
dědická smlouva, závěť, vydědění
vlastnictví, spoluvlastnictví
společné jmění manželů
sousedská práva
právo stavby
věcná břemena, zástavní právo
správa cizího majetku
svěřenský fond
smluvní právo
nekalá soutěž
náhrada škody a nemajetkové újmy
bezdůvodné obohacení
soudní a rozhodčí řízení
vymáhání pohledávek
exekuční právo
právo duševního vlastnictví
ochrana spotřebitele
rodinné právo
svěření dítěte do péče
úprava styku rodiče s dítětem
výživné
rozvod
určování rodičovství
pracovní právo
pracovněprávní dokumentace
neplatné rozvázání pracovního poměru
odměňování
diskriminace v pracovněprávních vztazích
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
pracovní úrazy a nemoci z povolání
škoda způsobená zaměstnancem
škoda způsobená zaměstnavatelem
správní právo
správní řízení
přestupkové právo
stavební právo
živnostenské právo
zdravotnické právo
zemědělské právo
mediální právo
právo elektronických komunikací
sportovní právo
ústavní právo
ochrana základních práv a svobod
ústavní stížnost
a další