Publikační činnost

a) komentářová literatura

Janošek, V. in Petrov, Výtisk, Beran a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 3120 s. ISBN 978-80-7400-653-1

b) časopisecká literatura

Janošek, V. Vedoucí odštěpného závodu po rekodifikaci. Právní rozhledy, 2016, č. 7 Janošek, V. Miranda warning (jako) ze třetí cenové. Bulletin advokacie, 2016, č. 6 Janošek, V. Myslí to Nejvyšší soud se sistací hlasovacího práva společníka jednajícího ve shodě se společníkem odvolávaným z výkonu funkce dle § 173 odst. 1 písm. c) ZOK vskutku vážně? Obchodněprávní revue, 2016, č. 6 Janošek, V. Seznam akcionářů – Část II. Rekodifikace & praxe, 2016, č. 6 Janošek, V. Seznam akcionářů – Část I. Rekodifikace & praxe, 2016, č. 5 Janošek, V. Dohody o výkonu hlasovacích práv, akcie bez hlasovacích práv, sistace hlasovacích práv akcionáře (nejen) na základě ujednání stanov. Obchodněprávní revue, 2016, č. 4 Janošek, V. Zrušení obchodní korporace s likvidací pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky . Obchodněprávní revue, 2016, č. 3 Janošek, V. Akcionářská práva versus práva vlastníka k akcii. Rekodifikace & praxe, 2016, č. 2 Janošek, V. Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím valné hromady. Obchodněprávní revue, 2015, č. 5 Janošek, V. Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu. Právní rozhledy, 2015, č. 5 Janošek, V. Mají akcionáři právo na vydání nových akcií za akcie neodevzdané, jež byly představenstvem prohlášeny za neplatné? Obchodněprávní revue, 2015, č. 2 Janošek, V. Smluvní předkupní právo k obchodnímu podílu. Nihil novi sub sole? Obchodněprávní revue, 2015, č. 1

c) zpracovaná judikatura

Janošek, V. Zákaz převodu hlasovacího práva bez převodu akcie. Vrchní soud v Olomouci, 5 Cmo 202/2014. Obchodněprávní revue, 2017, č. 9 Janošek, V. Údaj o číselném označení akcií jednotlivých akcionářů jako obligatorní zákonná náležitost seznamu akcionářů. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 205/2016. Obchodněprávní revue, 2017, č. 5 Janošek, V. Porušení závazkového předkupního práva k akciím sjednaného v akcionářské smlouvě . Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 493/2016. Obchodněprávní revue, 2017, č. 3 Janošek, V. Úkon právní služby. Nejvyšší soud, 30 Cdo 2610/2015. Bulletin advokacie, 2017, č . 3 Janošek, V. Kárné provinění advokáta a trestní řízení. Vrchní soud v Olomouci, 3 To 44/2015. Bulletin advokacie, 2017, č. 3 Janošek, V. Odměna advokáta – dobré mravy. Nejvyšší soud, 33 Cdo 1590/2016. Bulletin advokacie, 2016, č. 12 Janošek, V. Odměna advokáta – osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud, 25 Cdo 4066/2015. Bulletin advokacie, 2016, č. 11 Janošek, V. Advokát – zaměstnanec, odměna advokáta. Nejvyšší soud, 23 Cdo 144/2014. Bulletin advokacie, 2016, č. 9 Janošek, V. Odměna obhájce. Ústavní soud, I. ÚS 2775/15. Bulletin advokacie, 2016, č. 4 Janošek, V. Pořádková pokuta za opožděné dodání listin advokátem. Ústavní soud, IV. ÚS 910/15. Bulletin advokacie, 2015, č. 12

d) internetové články

Janošek, V. Ještě jednou k možnosti rejstříkových soudů přezkoumávat platnost usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace. epravo.cz, 11. 4. 2017 Janošek, V. Časové účinky nálezu Pl. ÚS 4/2014 ve světle aktuální rozhodovací praxe Ústavního soudu. epravo.cz, 6. 12. 2016 Janošek, V. Dosažení věku tří let dítěte jako zásadní změna poměrů ve smyslu § 909 o. z. epravo.cz, 22. 7. 2016 Janošek, V. Ztráta radosti z dovolené – pokoje s výhledem na moře – frankfurtská tabulka. epravo.cz, 1. 7. 2016 Janošek, V. Koupě závodu. Akciová společnost a její řízení. Verlag Dashöfer, 1. 7. 2016 Janošek, V. Rekognice v civilním řízení. epravo.cz, 10. 6. 2016 Janošek, V. Co se stane, když předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu uplatní jen někteří spoluvlastníci? epravo.cz, 3. 5. 2016 Janošek, V. Když láska zvítězí nad paragrafy. epravo.cz, 20. 4. 2016 Janošek, V. Trójský kůň skrývající se ve smlouvě o důchodu. epravo.cz, 12. 2. 2016 Janošek, V. Odškodnění nepohody advokáta vyvěrající ze sporu s policejním komisařem. epravo .cz, 4. 2. 2016 Janošek, V. Vyloučení člena z bytového družstva pro jednání třetí osoby. epravo.cz, 15. 1. 2016 Janošek, V. Povinnost loajality společníka vůči společnosti není bezbřehá. epravo.cz, 16. 12 . 2015 Janošek, V. Makej a neptej se proč! epravo.cz, 10. 12. 2015 Janošek, V. Zajištění podílu v obchodní korporaci v trestním řízení a jeho správa. epravo .cz, 1. 12. 2015 Janošek, V. Pořádková pokuta za opožděné dodání listin advokátem. epravo.cz, 6. 11. 2015 Janošek, V. Smluvní retroaktivita. epravo.cz, 29. 10. 2015 Janošek, V. Pověření jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům. epravo.cz, 23. 10. 2015 Janošek, V. Náboženská tahanice v druhém senátu Ústavního soudu. epravo.cz, 13. 10. 2015 Janošek, V. Střídavá péče. Zařadil Ústavní soud zpátečku? epravo.cz, 29. 9. 2015 Janošek, V. Když jednatel bez svolení koupí káru. epravo.cz, 8. 9. 2015 Janošek, V. Co znamená, nemůže-li kupující věc řádně užívat dle § 2169 odst. 2 o.z.? epravo .cz, 1. 9. 2015 Janošek, V. Fenomén sportu v judikatuře. epravo.cz, 28. 8. 2015 Janošek, V. Kdy už konečně skončí ping pong mezi Joštovou 8 a Burešovou 20? právní prostor, 7. 8. 2015 Janošek, V. Výplata peněžních prostředků advokátem na bankovní účet sjednaný ve smlouvě o advokátní úschově, který se odlišuje od bankovního účtu uvedeného v kupní smlouvě. epravo.cz, 24. 7. 2015 Janošek, V. Když knihu, tak zdarma! Opravdu? epravo.cz, 2. 7. 2015 Janošek, V. Nerovné zacházení společnosti s akcionáři. epravo.cz, 11. 6. 2015 Janošek, V. Úraz zaměstnance. Kam s ním? A co za to. epravo.cz, 22. 5. 2015 Janošek, V. Pseudonymous. epravo.cz, 21. 4. 2015 Janošek, V. Výše skutečné škody na věci jde-li o dotovaný mobilní přístroj. epravo.cz, 27. 2 . 2015 Janošek, V. Škoda způsobená věcí spadlou nebo vyhozenou; mají se uživatelé místností (podobných míst), resp. vlastníci nemovitých věcí, čeho obávat? epravo.cz, 26. 6. 2014 Janošek, V. Údaj o mzdě či jiném plnění jako věc veřejná. epravo.cz, 3. 1. 2014 Janošek, V. Několik poznámek ke smlouvě o koupi závodu. epravo.cz, 23. 12. 2013 Janošek, V. Zastoupení při výkonu funkce opatrovníka. epravo.cz, 1. 11. 2012 Janošek, V. Odstoupení od smlouvy o nájmu bytu. epravo.cz, 6. 9. 2012 Janošek, V. Vlastníkova služebnost aneb když někomu slouží vlastní věc. epravo.cz, 9. 8. 2012